REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MUKKIKIDS.COM 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.mukkikids.com.
 2. Sklep internetowy działający pod adresem www.mukkikids.com prowadzony jest przez firmę KARTA GROUP Alicja Dębska-Adamczyk z siedzibą przy ul. Cyprysowej 18, 91-365 Łódź, NIP 7251136108, adres do korespondencji: ul. Cyprysowa 18, 91-365 Łódź.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, przez stronę www.mukkikids.com.
 4. Regulamin znajduje się na stronach sklepu internetowego www.mukkikids.com i jest dostępny dla każdego w każdym czasie.
 5. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 6. Oferta zawarta na stronie sklepu internetowego ważna jest do wyczerpania zapasów.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wycofania ze sprzedaży towarów, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 8. Sklep internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu,
  a obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta.
 9. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany kosztów dostawy w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy.
 10. Wszystkie produkty dostępne na stronie www.mukkikids.com są naszymi własnymi projektami.
 11. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej sklepu, takich jak zdjęcia
  i opisy towarów, bez zgody sklepu.

 

 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia towarów w sklepie internetowym www.mukkikids.com można składać poprzez formularz zamówieniowy, stanowiący integralną część platformy sklepu internetowego.
 2. Zamówienia może dokonać osoba, która poda dane wymagane do realizacji zamówienia lub posiada swoje konto w sklepie internetowym.
 3. Zarejestrowany użytkownik (posiadający konto) ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie – bez konieczności każdorazowego wpisywania swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia w tym archiwalne (zrealizowane), wprowadzania zmian lub anulowania złożonego zamówieni, które nie zostało przekazane do realizacji, zmiany adresu wysyłki.
 4. Można złożyć jednorazowe zamówienie bez konieczności zakładania konta w sklepie internetowym.
 5. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany przez ich dodanie do koszyka.
 6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 7. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep internetowy.

 

 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ i DOSTAWA

 1. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie podczas składania zamówienia poprawnych danych kontaktowych i adresowych do wysyłki.
 2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00.
 3. W razie potrzeby anulowania zamówienia Klient powinien jak najszybciej skontaktować się ze sklepem internetowym.
 4. W przypadku niedostępności zamówionego towaru Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie w celu podjęcia decyzji o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa jego realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na towar brakujący, zamiana brakującego towaru na inny dostępny w sklepie, anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione towary w przypadku przedpłaty na konto).
 5. Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta.
 6. Sklep internetowy realizuje zamówienia w terminie od 1 do 5 dni roboczych.
 7. Koszty przesyłki ponosi Klient.
 8. Dane do przelewu: KARTA GROUP Alicja Dębska-Adamczyk, ul.Cyprysowa 18, 91-365 Łódź, numer konta: mBank 75 1140 2017 0000 4502 0358 3788, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Klienta oraz numer zamówienia.
 9. Przed podpisaniem odbioru przesyłki należy dokładnie obejrzeć opakowanie. W przypadku widocznych istotnych uszkodzeń, Klient nie powinien odebrać przesyłki, należy wtedy sporządzić protokół szkody w obecności listonosza lub kuriera.
 10. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód sprzedaży.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY oraz WYMIANY

 1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn, odsyłając zakupiony, nieużywany
  i nieuszkodzony towar, posiadający wszystkie metki wraz z dowodem zakupu oraz stosownym oświadczeniem na piśmie,
  w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. W ciągu 14 dni zostanie zwrócony na konto Klienta koszt zamówienia bez kosztów wysyłki.
 2. Istnieje również możliwość wymiany produktu na inny rozmiar lub model. Wymiany możemy dokonać, jeżeli wybrany przez Klienta towar i rozmiar jest dostępny. Koszty odesłania i ponownej wysyłki ponosi klient. Koszty wysyłki należy dopłacić na konto firmy, podając w tytule numer zamówienia.

 

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, za niezgodność towaru z umową na podstawie przepisów ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży.
 2. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie, nie później niż przed upływem miesiąca od stwierdzenia niezgodności towaru
  z umową na adres e-mail mukki@mukkikids.com w tytule wpisując REKLAMACJA.
 3. Towar podlegający reklamacji należy przesłać na adres: MUKKI ul. Cyprysowa 18, 91-365 Łódź, wraz z dowodem zakupu.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony, wymieniony na inny pełnowartościowy
  lub zwrócony zostanie koszt zakupu produktu (z wyłączeniem kosztów przesyłki).

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie gromadzone dane osobowe wykorzystywane są do realizacji zamówień oraz za zgodą Klienta w celu informowania go o aktualnych promocjach i przecenach w sklepie internetowym.
 2. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich zmiany.
 3. Właściwość miejscową sądu rozstrzygającego ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustaw: Kodeks cywilny,
  o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, o ochronie danych osobowych.
 5. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez odnośnik „Newsletter” znajdujący się na stronie głównej i innych podstronach sklepu.
 6. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej sklepu.
 8. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

 

 DEFINICJE

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w ramach sklepu internetowego www.mukkikids.com.
 2. Sprzedawca - KARTA GROUP Alicja Dębska-Adamczyk, ul. Cyprysowa 18, 91-365 Łódź.
 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
  lub zawodową.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.mukkikids.com.
 6. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mukkikids.com, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia.
 7. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym.
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.
 9. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 17 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144, poz. 1204 ze zm.).
 11. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów – ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1225).
 12. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
  z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające
  w szczególności rodzaj i ilość Towaru.
 14. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach w sklepie internetowym.
 15. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.